Virus lây lan như thế nào.

Nguồn : Saude.Gor.Brazil